စာမဖတ္သူထက္ စာဖတ္သူမ်ားက “ပိုရက္ေရာေသာ” အမူအက်င့္ရွိျခင္း

    လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ျပဳမူေနထိုင္ရမလဲ စဥ္းစားဖူးပါသလား လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျခားသူမ်ားကို ကူညီျခင္း၊ မလိ္မ္လည္ျခင္းျဖင့္ လူေတာ္လူေကာင္း …

Read More

ရွားပါးဓါတ္ပုံ 2 ပုံ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ 100 က ရန္ကုန္ႏွင့္ယခုပစၥဳပၸန္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္

  လြန္ခဲ့သည့္ 20 ရာစု ႏွစ္ 100 ေက်ာ္ေလာက္က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ၾကီးသည္ အရာရာဘက္မွ တုိးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ …

Read More