လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကုိ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ 113 ဖြဲ႔ျဖင့္ ေစလႊတ္စစ္ေဆး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ၾကီးေျပာ

    မၾကာေသးမီက ထုိင္းအလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနက ႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ 113 ဖြဲ႔ျဖင့္ ေစလြတ္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္ …

Read More

အလုပ္ခ်ိန္ ရက္သတၱပတ္ 45 နာရီထိ အလုပ္လုပ္သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆီးခ်ဳိေရာဂါပုိျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနစစ္တမ္းေဖၚျပ

    က်န္းမာေရးသုေတသန အခ်က္လက္အရ အလုပ္ခ်ိန္အရွည္ႀကီး လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ပဲ လုပ္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ …

Read More

မုိးရာသီတြင္ ေရအုိင္ေရေခ်ာင္းထဲ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကုိေရွာင္ၾကဥ္ျပီး လက္ေျခအနာတရပြန္းပဲျခင္းသတိျပဳရမည္

    လက္ပ္တုိစပီရုိးစစ္ – leptospirosis (လယ္ကြင္းဖ်ား) ေရာဂါဆုိတာက နယ္စြန္နယ္ဖ်ားလယ္သမားမ်ားကအစ ျမိဳ႕တြင္းထိကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံလာျပီး အိမ္ေဖၚလုပ္သူ …

Read More

တာဝန္ရွိသူမ်ား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္ အသင့္ရွိထားရမည့္ 3 မ်ဳိး?

1.    ပတ္စပုိ႔ မိမိအမည္ႏွင့္ မ်ဳိးရုိးအမည္မွန္မ်ားျဖစ္သည္ ပတ္စပုိ႔စာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္စပုိ႔အစားသုံးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းရွိရမည္။ 2. အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ မိမိတြင္ …

Read More

ပထမဆံုးအုပ္စုအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား” 100% ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီးၿပီ

    အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ …

Read More

ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး ေနရာဧရိယာအကန္႔အသတ္ရုပ္သိမ္း ဇူလုိင္လ 1 ရက္ေန႔မွစျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျပန္လြတ္လပ္ေတာ့မည္

    http://www.ratchakitcha.soc.go.th ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ ေနာက္ဆုံးအပတ္စဥ္သီတင္းပတ္အတြင္း ထုပ္ျပန္သည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ဥပေဒေရးရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုိက္နာမႈမ်ားႏွင့္ …

Read More

ကမ္းေျခႏွင့္ထိစပ္ေသာ 22 ခရုိင္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ငါးဖမ္းသေဘၤာ 70 အား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားကုိတန္းတူညီမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ၾကီးထပ္ေလာင္းေျပာၾကား

    ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားရဲ႕ အလုပ္သမားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းတဲ့ငွါးရမ္းမႈ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈျပႆနာအပါအဝင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားအားအသုံးျပဳမႈကအစ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ …

Read More

အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူမႈဖံုလံုေရးအာမခံ အေႀကာင္း

    အာစီယမ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူမႈဖံုလံုေရးအကူအညီေပးမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး အေၿခခံတည္ေဆာက္မႈဖြဲ႔စည္းပံုႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ရိွေသာႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံရိွပါသည္ ၊  ထိုထဲတြင္ …

Read More

အလုပ္ရွင္မ်ားအားသတိေပး! အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒအရ အခ်ိန္ပုိလုပ္အားခ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္မရွိ! ခ်ဳိးေဖါက္ပါက 6 လအထိ ေထာင္နန္းစံရႏုိင္

    အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုိင္းအလုပ္သမားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေတြအေပၚ အလုပ္သမားတုိင္းအတြက္ အဘက္ဘက္မွ တန္းတူညီမွ်ျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းကုိ အေရးေပး …

Read More