၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၁၀-၁၆ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ကိစၥေတြေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းျဖစ္ရမယ္။ အလုပ္အခြင့္အလမ္းေတြနည္းလာေသာ္လည္း ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေႂကြးၿမီမ်ားကင္းရွင္းမယ္ အခ်စ္ေရးမွာအေသးအမႊားကိစၥမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏစကားမ်ားရမယ္ ဆိုးရြားပါကအိမ္ေထာင္ကြဲကိန္းရွိတယ္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၃ – ၉ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပါမ်ားမယ္ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္မွာတည္ၿမဲမယ္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအလုပ္ေတြ အတက္အက်ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခါမ်ိဳးမွာပင္ပန္းရမယ္ ေငြေၾကးအလားအလာေကာင္းမယ္၊ ေငြဝင္လမ္း ေပါမ်ားမယ္ စုေဆာင္းပါ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂ ၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၂၇ – ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္မန္ေနဂ်ာမွသင့္ကို မ်က္စိေဒါင္ေထာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ဖိစီးရမယ္။ စိတ္ေအးေအးထားၿပီးလုပ္ မေပါ့ဆပါနဲ႔ ေငြေၾကးအလားလာေကာင္းမယ္ ေငြဝင္လမ္းေပါမ်ားမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၂၀-၂၆ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ၿငိမ္သက္ေနလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမညီမွ်တာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေရးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ လူလြတ္မ်ား ဆက္လက္အထီးက်န္ရဦးမယ္။ ယၾတာ အလႈခံပံုးမ်ားတြင္ေငြသားလႈဒါန္းပါ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၁၃-၁၉ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဖးမမႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျပႆနာ မ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ႏွစ္ဦးစပ္တူလုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မယ္။ ေငြဝင္လမ္းေပါမ်ားမယ္ လူလြတ္မ်ားဆန္းပြင့္မယ္။ ယၾတာ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၆-၁၂ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းလဲတိုးတတ္ကိန္းရွိတယ္ သို႔ေပမယ့္ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလိမ္လည္ခံရႏိုင္တာေၾကာင့္ အလုပ္အေပၚမွာ အားရံုစူးစိုက္မႈရွိဖုိ႔လိုမယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုနဲ႔ပူးတြဲလုပ္ကိုင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မယ္ လူလြတ္မ်ားခရီးထြက္ျခင္းက …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၂၉ – ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စြာလုပ္ကိုင္ရမယ္။ အလုပ္ေၾကာင့္စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ရမယ္ ထြက္ေငြမ်ားၿပီး ဝင္ေငြနည္းမယ္ သို႔ေပမယ့္လည္း ေငြအစုအလုိက္အၿပဳံလိုက္ဝင္ကိန္းရွိတယ္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၂၂-၂၈ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႀကီးအကဲမ်ားမွယံုၾကည္အားထားမႈရရွိလိမ့္မယ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္ကို ဆြဲဆြဲၿမဲၿမဲလုပ္ကိုင္ သြားပါကအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ႀကံဳႀကိဳက္ရမယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိမယ္ မိသားစုကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမယ္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမယ္။ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၁၅-၂၁ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဖၚကုိင္ဘက္မ်ားရဲ႕တစ္ယူသန္စိတ္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က် ရွိမယ္ သို႔ေသာ္ေငြကိုမသံုးဆြဲခင္ႀကိဳတင္စီမံခန္႔ခြဲထားပါ။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား စိတ္ခ်င္းမတူတာေၾကာင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ …

Read More

၇ ရက္သားသမီးေဗဒင္ေဟာစာတမ္း ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၈-၁၄ ရက္ထိ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး ခန္႔မွန္းရခက္ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ရာခက္ခဲရလိမ့္မယ္ ဝင္ေငြအတည္တစ္က်ရွိေသာ္လည္းမစုမေဆာင္းမိျဖစ္မယ္ အခ်စ္ေရးအတားအဆီးမ်ား ရွိတာေၾကာင့္ အထီးက်န္ရဦးမယ္။ ယၾတာ …

Read More