ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ျမန္မာ လာအိ္ုနဲ႔ကေမၻာဒီးယားလုပ္သားေတြရဲ႕ဗီဇာသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမယ့္ကိစၥနဲ႔ MOU ျပဳလုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထုိင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားကေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွာသက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္ေရလုပ္သားနဲ႔ေရထြက္ကုန္ဆက္စပ္လုပ္သားမ်ားအေရး၊  ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာသက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္လုပ္သားေတြရဲ႕အေရးကိုအဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါသံုးနုိင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားကိုအျပန္အလန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္

၁။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္  ျမန္မာ လာအို ကေမၻာဒီးယား ေရနဲ႔ေရထြက္ကုန္ဆက္စပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္ လုပ္သားမ်ားကိစၥ

၂။ ကာလတိုအလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကိစၥ

၃။ အဆိုပါလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သပ္ၿပီးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္

ယခုအစည္းအေ၀းမွရရွိလာသည့္ရလဒ္ကိုေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားစီမံခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒစပ္ေကာ္မတီႏွင့္ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားစီမံခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒေကာ္မတီတို႔ကိုတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတဆင့္ ထိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔ထံ ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : siamrath