၂၀၁၈ တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ ၀န္းရွိ အလုပ္သမား ၅၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ၿပီးပ်မ္းမွ်တုိးႏႈန္း သည္ ယခင္ႏွစ္လ စာ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာအျမင့္ ဆုံးျဖစ္သည္ဟု Myanmar Salary survey outlook 2019

ထုိစစ္တမ္းတြင္ပ်မ္းမွ်ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅၄ ရာခုိုင္ႏႈန္းက ၂၀၁၈ ၌ ၂၀၁၇ ထက္ လုပ္ခလ စာကုိ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိတုိးျမႇင့္ေၾကာင္းေျဖဆုိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္

ထုိ႔အျပင္ က႑အလုိက္စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အ လုပ္သမားလစာတိုးျမႇင့္မႈသည္ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္အ၀ျဖစ္ၿပီးလစာတိုးႏႈန္းမွာလည္း အနည္း ဆုံး ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိသည္ဟုအဆုိပါစစ္တမ္းကဆုိသည္

ထုိ႔အျပင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားရွိ အလုပ္သမားအားလုံးသည္ လစာတိုးျမႇင့္ခံစားရၿပီး ဘ႑ာေရးက႑တြင္လစာတိုးႏႈန္းသည္အမ်ားဆုံး ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆုိသည္

 ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္လည္းအလုပ္သမား ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လစာတိုးျမႇင့္ ၿပီး အနည္းဆုံး ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆုံး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိသည္ဟုဆုိသည္

၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္လည္း အလုပ္သမား ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းလစာတိုးၿပီးအမ်ားဆုံးလစာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္သည္ဟုဆိုသည္

အဆိုပါစစ္တမ္းကုိ ျပင္သစ္ -ျမန္မာစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း CCI France Myanmar က ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီတြင္ကုမၸဏီ ၅၈၀ ေက်ာ္မွေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီးေမလ၌ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္

‘‘ပ်မ္းမွ်လစာကုိသိရျခင္းအားျဖင့္ပုိမုိယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီးလက္ေတြ႕မွာပုိမုိအသုံး၀င္ႏုိင္ပါ တယ္ ဒီလစာစစ္တမ္းမ်ိဳးက ျမန္္မာႏုိင္ငံမွာပထမဆုံးအခမဲ့ထုတ္ေ၀တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု CCI France Myanmar အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Guillaume Rebiere ကေျပာသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ၌ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသည္ ၆ ဒသမ ၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းသည္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 7 day daily