ၿပီးခဲ့တဲ့့ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ထိုင္းအစိုးရက ေရလုပ္သားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ဘီအီး ၂၅၆၂ ကိုအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔နဲ႔ေရလုပ္ငန္းမွာအဓမၼ လုပ္သားခိုင္ေးစျခင္းကိုတာဆီးကာကြယ္ဖို႔အတည္ျပဳခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္ ဒါေပမဲ့ အက်ဳိး၀င္ဖို႔အတြက္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ေစာင့္ဆိုင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္

အဆိုပါဥပေဒဟာေရလုပ္သားေတြကိုက်န္းမာေရးနဲ႔ခံစာခြင့္ဆုိင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ား ေလွပုိုင္ရွင္ကအလုပ္ ခန္႔ထားတဲ့ကုန္းေပၚေနရာသို႔ေတာင္းျပန္ခြင့္ ေခါင္မိုးပါရွိတဲ့ေလွေပၚတြင္ေနထိုင္ခြင့္ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၃၀၀ အေလးခ်ိန္ရွိ္တဲ့ေလွေပၚတြင္ေနထုိင္ခြင့္ အထူးသျဖင့္ ယင္းဥပေဒဟာငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ဆိပ္ကမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနကတာ၀န္ရွိသူေတြကိုေလွေပၚနဲ႔အလုပ္ရွင္လုပ္ငန္းတည္ ရွိရာေနရာကို၀င္ေရာက္ၿပီးလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန အလုပ္ငွားရမ္းမႈအေနအထားနဲ႔အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္ေနမႈအေျခအေနေတြကိုစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္

လုိက္နာျခင္းမရွိတဲ့အလုပ္ရွင္ေတြကိုေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၂၀,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ ဒါမွမဟုတ္ျပစ္ဒဏ္ ၂ ရပ္စလံုးခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒီဥပေဒမွာသတ္မွတ္ထားပါတယ္

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဥပေဒဟာလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕သေဘာထားအျမင္ကိုရယူထားတယ္ဆိုေပမဲ့ သေဘာမတူတဲ့အလုပ္ရွင္အေျမာက္အမ်ားကေတာ့ အလုပ္သမားေတြကိုအခြင့္အေရးေပးလြန္း တယ္လို႔မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္

အခ်က္အလက္နဲ႔ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : BBC , Radio Free Asia