ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စြန္းခလားခရိုင္ ကလမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေနအိမ္တစ္ခုကိုရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္အျခားပူေပါင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားပိုက္စိတ္တိုက္၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ဳိးသမီး ၅ ဦး အမ်ဳိး သား ၉ ဦး စုစုေပါင္း ၁၄ ဦး ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း ယင္းတို႔သည္တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာၿပီး မေလးရွား ႏုိင္ငံသို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာရန္အဆိုပါေနအိမ္တြင္ေသာင္တင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔သည္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနၿပီး အလြန္ဆာေလာင္ေနသည္ဟုသိရွိရသည္

          တခ်ိန္တည္းတြင္ အဆိုပါ ၁၄ ဦးကိုႀကီးၾကပ္သူျဖစ္သည့္ ေအာင္စႏိုင္အမည္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသား  တစ္ဦးကိုလည္းဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း အိမ္အတြင္းကိုစစ္ေဆးခ်က္အရအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလူေနသြား သည့္အခ်င္းအရာမ်ားေတြရွိေၾကာင္း တံခါးႏွင့္ျပဴတင္းေပါက္မ်ားတြင္လည္းထြက္ေျပးမရႏိုင္ေအာင္ အတားအဆီးမ်ားထူထပ္စြာတပ္ဆင္ထားသည္ဟုသိရသည္

မိသားစုကိုေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ဘ၀ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေရးသည္လူတိုင္းလိုလားသည့္အရာျဖစ္ ေသာ္ျငားလည္းဥပေဒေဘာင္အတြင္းတည္ရွိရမည္ ယခုျပစ္မႈသည္ မိမိအရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရးအတြက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္အလုပ္သမားရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ားကိုဆက္ သြယ္ၿပီး ေနရပ္ႏိုင္ငံႏွင့္ထြက္ခြာမည့္ႏိုင္ငံႏွစ္ခုစလံုးတြင္အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ထားရမည္ တခ်ိန္ တည္းတြင္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(ပတ္စပို႔)ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္(ေ၀ါ့ပါမစ္)မ်ားကိုလည္းမွန္မွန္ ကန္ကန္ ျပလုပ္ထားရမည္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္အေနႏွင့္ ဥပေဒအရကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိ ေစေရးအတြက္အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးသေဘာတူအလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းစာခ်ဳပ္ကိုမျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆိုထားရမည္။

စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးရွႈပ္ေထြးၿပီးေငြေၾကးအလဟသျဖစ္သည္ ဟုမရႈျမင္သင့္ပါ တခါတရံတြင္ ေငြေၾကးအနည္ငယ္စုိက္ထုတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုႀကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္မွတာဆီးကာကြယ္ႏိုင္မည္  တရားမ၀င္ထြက္ခြာျခင္းသည္လုပ္ခလစာမရရွိသည့္အလုပ္သို႔ပို႔ ေဆာင္ခံရျခင္းမွသည္အသက္ အႏၱရာယ္ထိရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိသားစုေအးခ်မ္းသာယာဖို႔အ တြက္ေခၽြးနဲ႔လဲခဲ့သည့္ေငြမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲခြင့္မရခဲ့လွ်င္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သည္” ကိုေရွးရႈထားရမည္။ 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ :  Dailynews, Department of Employment Thailand