ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းခရိုင္ရွိ ပရာဖာခန္ဆိပ္ခံတံတားတြင္ ထိုင္းဘုရင္နန္း တက္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ေတာ္၀င္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားအက်ဥ္းသား ၅၉ ဦးကိုျပန္လည္လႊတ္ေပးသည့္အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္ဟုသိရသည္

အဆိုပါလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား သည္အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္အျပဳအမူေကာင္းမြန္သူမ်ားျဖစ္၍ေလွ်ာ့ေပါ့ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္လြတ္ေျမာက္လာ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းက်ဳိးသယ္ပိုးေပးႏုိင္မည့္ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ရပ္တည္ ႏုိင္ေရးအတြက္အခြင့္အလမ္းေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္

၎တို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ျပည္လည္ေနထိုင္ရာတြင္အဆင္ေျပေစေရးႏွင့္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ျပန္ လည္၀င္ဆံ့ေပါင္စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္မျပဳမီ ရေနာင္းအက်ဥ္းေထာင္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ား ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေရတိုအသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ပညာေပးသင္တန္းမ်ား စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : www.77kaoded.com , www.ejan.co