အခုခ်ိန္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မိဘညီအကုိေမာင္ႏွမအေနျဖင့္ LPN ကုိ (အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမင့္တင္ေရးကြန္ယက္ေဖာင္ေဒးရွင္း) မသိတဲ့သူ သိပ္မရွိသေလာက္ပါပဲ  ဒါေပမယ့္ အေျခခံမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာျခားေတြ အကုန္လုံးနားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိပါဘူး အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမင့္တင္ေရး တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိမွီခုိအားထားႏုိင္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြေနထုိင္ေရး LPN ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အေျခခံမူဝါဒႏွင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာျခားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ LPN က အဂၤလိပ္ဘာသာဝက္ဘ္ဆိုက္ကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါတယ္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ႏုိင္ငံတကာအရပ္ရပ္မွ LPN ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါျပီ။ >> https://www.lpnfoundation.org/