ကုမၸဏီ charoen pokphand foods public company limited (သုိ႔) CPF က အလုပ္သမားေရးရာအသံ Labour Voices by LPN ကုိ အလုပ္သမားမ်ားထင္ျမင္ခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္

‘အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမင့္တင္ေရးကြန္ယက္ေဖာင္ေဒးရွင္း-LPN’ အဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ စင္တာတစ္ခုကုိဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ျမင့္တင္ေရးသုိ႔ေရွးရွဴ႕ျပီး ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အလုပ္သမား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ကုမၸဏီမွဝန္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္းျဖစ္ပါတယ္  Labour Voices ဆီသုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေျပာဆုိသူအတြက္အေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာသက္ေရာက္ေစမႈမ်ဳိးမရွိေစပဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Labour Voices က လူမႈမီဒီယာျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိခြင့္ရေရး ဥပေဒအတုိင္းအခြင့္အေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္ရေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား သိသင့္သိထုိက္သည္ကုိ ပုိမုိနားလည္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားအေနျဖင့္လည္း အလုပ္ခြင္ႏွင့္အရပ္ထဲတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ေနထုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ အလုပ္သေဘာကုိ အေကာင္းျမင္သေဘာေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ၾကီးမားေသာစြမ္းရည္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လည္း ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

LPN တည္ေထာင္သူႏွင့္အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ Sompong Srakaew က ကုိယ္ေတြ႔ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိအသုံးျပဳျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ အကူအညီႏွင့္အၾကံအညံမ်ားေပးသူျဖစ္ပါတယ္ CPF အလုပ္သမားမ်ားဟာ Labour Voices by LPN တြင္ 2 လတုိင္တုိင္ဖြင့္လွစ္ျပီးေသာစင္တာကုိ နားလည္မႈရွိလာၾကျပီး အက်ဳိးရွိရွိအသုံးျပဳလာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္ LPN မွ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းအုပ္စုအၾကီးအေသးအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။


Labour Voice က အလုပ္သမားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားရွိလာတဲ့အခါ တုိင္ၾကားႏုိင္ေစရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္ ဥပမာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ အသက္18 ႏွစ္မျပည့္တဲ့ကေလးကုိ ျခိမ္းေျခာက္ျပီးအတင္းအက်ပ္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္း မွတ္ပုံတင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရ (သုိ႔) ေနရပ္ႏုိင္ငံျမန္မာ လာအုိ ကေမၻာဒီးယားအစုိးရတုိ႔မွထုတ္ေပးေသာ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိသိမ္းဆည္းျခင္း တရားမွ်တမႈမရွိျခင္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ (သုိ႔) ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တရားမွ်တစြာက်င့္သုံးမႈမခံရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းရွိပါက labour Voice by LPN မွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမင့္တင္ေရးကြန္ယက္ေဖာင္ေဒးရွင္း-LPN ထံတြင္ ထုိင္းဘာသာ 063-904-6000 ႏွင့္ 063- 904-7111 ျမန္မာဘာသာ 063-905-5500 ႏွင့္ 063-904-5000 ကေမၻာဒီးယားဘာသာ 063-904-8444 ႏွင့္ 063-905-3555 LPN CALL CENTER 02-026-3479 တုိ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။