အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမင့္တင္ေရးကြန္ယက္ေဖာင္းေဒးရွင္း (သုိ႔) LPN သည္ 2005 ခုႏွစ္မွစျပီး အလုပ္သမားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အမႈျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ရုံးဖုန္းႏွင့္စမတ္ဖုန္းမွတဆင့္ အတုိင္ပင္ခံအၾကံဉာဏ္ေပးျပီး ကူညီေျဖရွင္းမႈေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ လာအုိ ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိျပီးအသုံးျပဳၾကပါတယ္။

ယခုလက္ရွိခ်ိန္တြင္ LPN ဘက္မွ အတုိင္ပင္ခံအၾကံဉာဏ္ေပးမႈစနစ္ကုိ ျမင့္တင္ျပီး LPN Call Center အျဖစ္ျဖင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း 4 ဦး ဖုန္းလက္ခံေပးႏုိင္ကာ ဘာသာစကား 4 ဘာသာျဖင့္ ဖုန္းလက္ခံေပးမည့္သူ စုစုေပါင္း 20 ဦးထိ ရွိပါတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ ျပႆနာအခက္အခဲရင္ဆုိင္ေနရျခင္း ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကုိသံသယရွိျပီး စုံစမ္းေမးျမန္းလုိျခင္း မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ (သုိ႔)  ႏုိင္ငံျခားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သို႔) သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား အက်ဳိးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  LPN Call Center ထံတြင္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းလုိ႔ ရပါတယ္။

LPN Call Center စနစ္တြင္ ဘာသာစကား 4 ဘာသာနဲ႔ ထုိင္း ျမန္မာ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအုိဘာသာစကားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္လာႏုိင္ျပီး အဆင္ေျပလြယ္ကူေစပါတယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္ ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားက အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူရာမွာလြယ္ကူျပီး ျပႆနာအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ရာမွာလည္း ပုိျပီးကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မည္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

LPN Call Center ဖုန္းနံပါတ္  02-026-3479 ျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔အထိဝန္ေဆာင္မႈေပးျပီး  စေနေန႔မွာနားပါတယ္။

24 နာရီအခ်ိန္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျပီး   ညအခ်ိန္မ်ားတြင္မက္ေဆ့ခ်္ပုိ႔ေပးထားႏုိင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံစုံစမ္းေမးျမန္းရန္ 034-434-726, 086-163-1360, 099-146-6960, 083-743-8965, 089-417-7709

Email: somponglpn@gmail.com