အလုပ္သမားဝန္ျကီးက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအလုပ္လုပ္ေနေသာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလူကုန္ကူးမႈျပႆနာအျပတ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မွာျကားထားပါသည္၊ နွစ္ေပါင္းအေတာ္ျကာ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာေတြေျကာင့္ နိုင္ငံတကာကပင္လယ္စာထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးအခန္းက႑မ်ားသည္။

နိုင္ငံတကာ၏ အဝါေရာင္ေပးခံေသာထိုင္းနိုင္ငံသည္၊ 2018 နွင့္ 2019 ခုနွစ္အဝင္ကာလမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာမွ အဝါေရာင္ေပးျခင္းမွကင္းလြတ္ခ်မ္းသာခြင့္ရျပီး၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကို နိုင္ငံတကာမွအစဥ္အျပတ္ေစာင့္ျကည့္ေနေသးသေရြ႕ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ား ပေပ်ာက္ရန္ အျပတ္ရွင္းလင္းနိုင္ရန္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးေပၚလစီကို ေရးဆြဲခဲ့ျပီး၊ နယ္ေျမနွင့္ခရိုင္အတြင္း အမွန္တကယ္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲထိ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးေပးရန္ မွာျကားထားပါသည္။

ထိုဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလဲတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနွင့္ အလုပ္သမားအေပၚတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ရိုးသားမႈအျပည့္နွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအျပည့္နွင့္ အလုပ္သမားအေပၚ အႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေဝးရန္ ေဆာင္ရြက္ျကပါရန္ မိန္႔ျကားထားပါေသးသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတရားဝင္ခြင့္ေတာင္းကာ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိလာနိုင္သည္ျဖစ္သည့္အတြက္မိမိတို႔အေနနွင့္ တရာဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ျကသည့္၊ ပတ္စပို႔နွင့္ ဝါ့ပါမစ္မ်ားကို ကိုယ္နွင့္မခြာေဆာင္ထားျကပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand-မွအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကိုးကားျပန္ထားပါသည္။ (ကိုခ်စ္)