၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ မိုးေလ၀သဦးစီးဌာနမွ ၂၄ နာရီစာ မိုးေလ၀သ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ တို႔၌မနက္ပိုင္းေတြရာသီဥတုေအးၿပီး မိုးႀကီးေလ ႀကီး ျဖစ္ကာ ထုိင္းႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရာသီဥတုပူျပင္းမည္ဟုသိရသည္။

လက္ရွိမိုးေလ၀သအေျခအေနအရ ေလဖိအားနိမ့္ေနၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေလဖိအားျမင့္မားမႈတို႔သည္ လာအို ႏိုင္ငံအား ဖံုးဖိထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တို႔ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔၌ ယေန႔ (၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅) ရက္ေန႔တြင္ တိမ္မ်ားစုၿပီး မိုးႀကီးေလႀကီးႏိုင္ၿပီး အေနာက္အရပ္မွ ေျမာက္အရပ္ သို႔ တိုက္ခတ္လာသည့္ ေလတိုက္ခတ္ႏႈန္းတို႔ေၾကာင့္  ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္  မနက္ပိုင္းအခ်ိန္၌ ရာသီဥတုေအးၿပီး ေအာင္ထိုင္းပင္လယ္ျပင္မွတိုက္ခတ္လာေသာ ေလတိုက္ခတ္ႏႈန္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း ရာသီဥတုေအးႏိုင္သည္။

ယေန႔မနက္ ၆ နာရီ မွ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီအထိ ထိုင္းႏိုင္ငံမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ မနက္ပိုင္း ရာသီဥတုေအးၿပီး ေန႔လည္တြင္ေတာ့ ဖိစႏုလို႔(ခ္)၊ ဖိက်စ္၊ ဖစ္ခ်ဘြန္၊ တို႔တြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းမည္ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းမိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းႏိုင္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္  ၁၅-၂၂ ဒီကရီစဲလ္ဆီး ယက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ အေနနဲ႔ ၃၃-၃၈ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ အထိျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းႏို္င္ငံ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ အူဘြန္ရက္ခ်ဌာနီ၊ ခြန္ကန္၊ ေနာင္ဘြားလမ္ဖူး၊ စကြန္နခြန္၊ နခြန္ရက္ခ်စီမာ၊ ဘူရီရမ္၊ စီစကစ္၊ အူဒြန္ဌာနီ၊ တို႔တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းႏိုင္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာတို႔တြင္ ေလတိုက္ အားျပင္းမည္ျဖစ္သည္ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၁၉-၂၅ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အေနနဲ႔ ၃၅- ၃၈ အထိျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ေတာ့ နခြန္စ၀မ္၊ ခ်ိဳင္ယနက္၊ လုပ္(ဖ္)ဘူရီ၊ စရဘုရီ တို႔တြင္ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္း မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာသြန္း ႏိုင္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၄-၂၅ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ အေနနဲ႔  ၃၆- ၃၉ အထိျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံအေရွ႕အရပ္တြင္ ေန႔လည္ပိုင္းတို႔တြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ၿပီး ပရာက်င္ဘူရီ၊ စရကဲ့ေယာက္၊ ခြ်န္ဘူရီ၊ ရေယာင္း၊ က်န္ထဘူရီ၊ သရက္ တို႔တြင္ ၂၀ ရာထိုင္ႏႈန္း မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းႏိုင္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၄-၂၆ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ က်ဆင္းႏိုင္၍ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အေနနဲ႔  ၃၃- ၃၈ အထိျမင့္တက္ႏိုင္ၿပီး ပင္လယ္ေရ ၃ ဒသမ ၂ ေပအထိျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ တိမ္ထူထပ္ၿပီး ပရကြ်ပ္ခီရိခန္၊ ခြ်န္ေဖာ္၊ စူရက္ဌာနီ တို႔တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာသြန္း ႏိုင္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၂-၂၅ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အေနနဲ႔ ၃၂- ၃၅ အထိျမင့္တက္ႏိုင္၍ ပင္လယ္ေရ ၃ ဒသမ ၂ ေပ အထိျမင့္တက္ႏိုင္ၿပီး မိုးရြာသြန္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၅ – ၆ ေပအထိ ပင္လယ္ေရျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းႏို္င္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ တိမ္ထူထပ္ၿပီး ဖန္ငါ၊ ကရဘီ၊ တို႔တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၂-၂၅ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အေနနဲ႔ ၃၅- ၃၇ အထိျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ဘန္ေကာက္ႏွင့္အနီးအ၀ိုက္တြင္ေတာ့ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းမိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာသြန္းႏိုင္သည္ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၅-၂၇ ဒီကရီစဲလ္ဆီးယက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အေနနဲ႔ ၃၄- ၃၇ အထိျမင့္တက္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းတြင္ မိုးႀကီး၍ မုန္တိုင္းအနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေဆာက္လက္စတိုက္မ်ား၊ မခိုင္ခသည့္ ေနရာမ်ားေအာက္တြင္ ေလႀကီးမိုးႀကီး အခ်ိန္တြင္မေနၾကရန္ကိုသတိေပးလိုက္ရပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္  ::  KaiJeaw.(Online).