ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသင္၏လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွႏႈတ္ထြက္သြားလွ်င္၊ သိုမဟုတ္ သင္ထံ၌လုံးဝ
အလုပ္ဆက္မလုပ္ေတာ့လွ်င္၊ အလုပ္သမားေရးရာရံုး 1-10နီးစပ္ရာရံုးမ်ားတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္တြင္းရွိ ရံုးခြဲဌာနမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားထြက္သြားေျကာင္းကိုအေျကာင္းျကားေပးရပါမည္။

အကယ္၍ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမိမိထံမွ ထြက္သြားျပီျဖစ္ေျကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနရိွရံုးမ်ားတြင္
အေျကာင္းျကားျခင္းမရွိပါက၊ ထိုထြက္သြားေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသည္ လုပ္ငန္းရွင္သစ္ထံတြင္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျပီးျဖစ္ေျကာင္းကို လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းထက္ ထြက္သြားသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသည္၊ သက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ားတြင္ ျကိုတင္အရင္လာအေျကာင္းျကားပါက..


အလုပ္သမားထြက္သြားျပီျဖစ္ေျကာင္းကိုအေျကာင္းမျကားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္သည္
အျပစ္ရွိေျကာင္း ထင္ရွားလွ်င္ဒဏ္ေငြ 20,000 ဘတ္အထိ ေဆာင္ရမည္၊ ယခုဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
အလုပ္သမားထြက္သြားျပီျဖစ္ေျကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္အေျကာင္းျကားရန္ ပ်က္ကြက္ေနျကသည္ကို
ေတြ႔ရွိေနပါသျဖင့္၊ အလုပ္သမားထြက္သြားေျကာင္းကိုသက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာရံုးမ်ားတြင္ 
အေျကာင္းျကားေပးရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။