၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ပုဒ္မ ၃၉ ႏွင့္အညီ ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႔နီးပါး Big C အတြင္းေကာင္တာေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လစ္ၿပီးလြယ္ကူစြာအခြန္ေပးေခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနမွ Big C စူပါစင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အခြန္ေပးေခ် ေကာင္တာ ဖြင့္လစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု လူမႈဖူလံုေရးဌာနအလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဘ႑ာေရးမႈးမွေျပာသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအခြန္ေပးေခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ၁၅ ရက္သို႔မဟုတ္ ၁ လ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ၀န္ေဆာင္ခမဲ့ အခြန္ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ေကာင္တာ၌ေဘာင္ခ်ာပါ တခါတည္းထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံျဖည့္စြက္သိလိုပါက ၁၅၀၆ ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႕ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဘန္ေကာက္နယ္ေျမခံရံုးမ်ားသို႔ ရံုးပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ National News Bureau of Thailand.(Online).