အရည္အခ်င္း

  • ကရင္ရွမ္းပအုိ႔ဝ္ႏွင့္အျခားျမန္မာတုိင္းရင္းသူမ်ား
  • မိန္းကေလးအသက္20 ႏွစ္အထက္
  • အိမ္ေဖာ္လုပ္ဘူးသည့္အေတြ႔အၾကဳံရွိရမည္
  • အိမ္ေဖာ္ျဖစ္သည့္အတြက္လူလြတ္(သုိ႔)အိမ္ေထာင္ရွိသူျဖစ္ပါကအလုပ္ရွင္၏ေနအိမ္တြင္တည္းခုိေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ခင္ပြန္းခြင့္ျပဳေပးသူျဖစ္ရမည္
  • အေတြ႔အၾကဳံအေပၚမွာမူတည္ျပီးလစာေပးမည္၊ 2 ႏွစ္အထက္အေတြ႔အၾကံဳမရွိဖူးပါကလစာ9,000 ဘတ္မွစေပးမည္ျဖစ္ျပီးအဲဒီေနာက္အရည္အခ်င္းၾကည့္ျပီးလစာထပ္တုိးေပးပါမည္
  • BTS ရာ့ခ်္ေဒဝီဘူတာရုံအနားတစ္ဝိုက္တြင္လုပ္ရမွာျဖစ္ျပီးအခန္းေပးသည္

ဆက္သြယ္ရန္

คุณวิภาดา 089-026-1501 (ထုိင္းဘာသာ)

ကုိခ်စ္061-780-7493 (ျမန္မာဘာသာ)