ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိအနီးကပ္ဆုံးကူညီေပးေနတဲ႕(LPN )အဖြဲ ့အစည္းဘာလဲဆိုတာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တ င္ေရးကြန္ရက္ေဖာင္ေဒးရွင္းLabour Rights  Promotion  Network  Foundation  (LPN)  အျဖစ္လူသိမ်ားတဲ ့အဖြဲ ့အစည္းကုိ ၂၅၄၇ ခုနွစ္ေလာက္မွာစတင္တည္ေထာင္ခဲ ့ျပီးေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္တဲ ့SamutSakhonနယ္မွာအဓိကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ လူ ့အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရး ကြန္ရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း မွေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ပညာေရးကုိအဓိကထား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးစနစ္တြင္းသို ့၀င္ေရာက္ရနအခက္အခဲမ်ား၊ တစ္ခ်ိဳ ့ကေလးမ်ားအုပ္ထိန္းသူမဲ ့ေနျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ကေလးလုပ္သားမ်ားရိွေနေသးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျမင္ေတြ ့ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးကုိိ  2547ခုနွစ္တြင္ NGOအဖြဲ ့အစည္းအေနနဲ ့စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနယ္ေျမေျပာင္းေရႊ ့ျခင္းမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးရန္စစ္ေဆးေရးေတြစတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ ့လုိစတင္ခဲ့ခ်ိန္မွာအတားအဆီးျပသနာမ်ားစြာရွိခဲ ့ပါတယ္။ မူရင္းအမည္မွ 24ဒီဇင္ဘာ  2551ခုနွစ္တြင္  “အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း “အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျပီး တရား၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ ့ပါတယ္။

Vision  ဆုိသည္မွာအလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးကြန္းယက္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကုိတုိးျမွင့္ရန္ဖြဲ ့စည္းထားတဲ ့အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစရန္ နွင့္ ထုိင္းနိဳင္ငံလူမွဳေရးရာမ်ားတြင္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္နိဳင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း (LPN)ဆုိရင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေရြ ့ေျပာင္းေနထုိင္မွဳနွင့္ ထိုင္းနိဳင္ငံရဲ့တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွာေနထုိင္နိဳင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းဟာဆုိရင္  ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိကူညီေပးျခင္းနွင့္ အၾကံေပးေနရာလည္းျဖစ္သလုိ အလုပ္သမားမ်ားရဲ  ့ေနရာေရႊ ့ေျပာင္းျခင္းနွင့္ပတ္သက္တဲ ့ဥပေဒေရးရာေတြကုိလည္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ျပီးကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။အခုဆုိရင္  ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းဟာထုိင္းေရာက္ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးကုိကူညီနိဳင္ရန္အတြက္ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္ကုိခ်ဲ ့ထြင္ေနပါျပီး ။ထုိင္းနိဳင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ ့ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန ့စဥ္အမွွ်တုိးမ်ားလာျပီးအဲ့ထဲမွာမွ လူငယ္ေတြ အမ်ားအျပားပါရွိတဲ့အတြက္ ထုိင္းနိဳင္ငံအတြင္းေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားရဲ ့ကေလးငယ္မ်ားပုိမုိေမြးဖြားလာေစခဲ ့ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမွဳ ျပသနာေတြကုိ ျဖစ္ပြားလာေစခဲ့ပါတယ္။ဒီျပသနာေတြကုိ၂၅၅၁ခုနွစ္မွစျပီး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လာခဲ ့ျပီးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒီျပသနာေတြကုိကာကြယ္တားဆီးနိွမ္နွင္းေပးနိဳင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ ့အစည္းဟာဆုိရင္   ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္  ထုိင္းအလုပ္သမားေတြရဲ ့လုိိအပ္ခ်က္ေတြကုိကူညီလုိခ်င္ေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ျပီးအမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားရဲ  ့လုပ္ငန္းအတြင္းနယ္ေျမဆင္းကာအနီးကပ္ဆုံးသြားေရာက္ ေလ ့လာတာမ်ားပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ ့ျပသနာေတြကုိေကာင္းစြာသိရွိပါတယ္။ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားလုံေလာက္ေသာလစာကုိရရွိေပမဲ ့အမ်ားအားျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ရတဲ ့ျပသနာေတြက မိမိကုိယ္မိမိအားမကုိးနိဳင္ျခင္းေတြနဲ

 

့ရင္ဆုိင္ရျခင္းလူမွဳကာကြယ္ေရွာက္ေစာင့္ေရးကုိလုံေလာက္စြာမရရွိျခင္းေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းကုိခံရျခင္းအတင္းအဓၶမလုပ္အားခုိင္းေစျပီးလူကုန္ကူးမွဳကုိခံရျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ျပႆနာေတြကုိ ျပတ္သားထင္ရွားစြာေျဖရွင္းေပးနိဳင္ရန္ေက်းလက္ေဒသေတြမွာအေျချပဳျပီးအဓိကေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။အသိအျမင္ေတြျမွင့္တင္လာေစရန္နွင့္ လူအခြင့္အေရးရရွိမွဳကုိထိေရာက္စြာျမွင့္တင္ေပးရန္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ မွီခုိသူနွင့္အတူထုိင္းနိဳင္ငံအတြင္းလူမွဳေနထုိင္ေရးမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ဒီအခ်က္ေတေၾကာင့္ အဖြဲ ့အစည္းအလုပ္လုပ္ပံုမွာျမန္မာေရြ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆိုျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၈နွစ္တုန္းကအေတြ ့အၾကံဳမွရရွိေသာေရႊွ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အၾကံေပးကူညီျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနခ်ိန္တြင္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ေသာ ျပသနာမ်ားကုိသိရွိရျပီးဗဟုသုတမ်ားနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိသိကြ်မ္းလာေစပါတယ္။အထူးသျဖင့္ နိဳင္ငံမဲ့အုပ္စုနွင့္ ထုိင္းနိဳင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိပုိမိုသိရွိလာေစပါတယ္။လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင္ ့အလြဲသုံးစားခံရျခင္းမ်ားအတြက္ ရရွိသင့္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ သူတုိ ့၏မွီခုိသူမ်ားအတြက္ပါ ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား၊က်န္းမာေရးအတြက္ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာအလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေစျခင္းနွင့္ ပညာေရးနွင့္ လူမွဳေရး ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားအစရွိတာေတြကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ ့အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားရဲ ့ျပသနာေတြကုိတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းစင္တာ တရားစြဲဆုိျခင္းLabour  Center (LC-LPN), ေရငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာ Seafarers Action Center (SAC) , Fishermen Center ,အစရွိတာကုိတည္ေထာင္ေပးျပီးအလုပ္သမားမ်ား၏ ျပသနာေတြကုိေဆြးေႏြး ညွိနွိဳင္းေပးနိဳင္ရန္နွင့္ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားသာမကေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ပါတယ္။ ထုိင္းေရလုပ္သားနွင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေရလုပ္သားမ်ားလူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အသက္မၿပည့္ေသးေသာကေလးမ်ားအားအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမ်ားကုိကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားအမ်ိဳးသမီးနွင့္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမွဳကုိကာကြယ္တားဆီးေပးျခင္းမ်ားလုပ္သားမ်ား၏ ပုံစံအစဥ္အတုိင္းလူကုန္ကူးမွဳ ကာကြယ္တားဆီးေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ဒီလုိကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြကုိကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါကေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေနွာင္လာသားသမီးမ်ား အတြက္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။

ယခုလက္ရွိေဖာင္ေဒးရွင္းဟာဆုိရင္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မွာျဖစ္ျပီးအလြဲသုံးစားမွဳနွင့္ ၾကံဳေတြ ့ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားနွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရေသာ ထုိင္းနိဳင္ငံ အတြင္းလူကုန္ကူးမွဳခံရတဲ ့ ထုိင္းေရာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေတြကုိပါ အထိေရာက္ဆုံးကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကြန္ယက္

  • လူကုန္ကူးမွဳ တုိက္ဖ်က္ေရးကြန္ယက္

Anti Human Trafficking Network in Thailand (ATN)

  • ကေမ ၻာဒီးယားနွင့္ ထုိင္းလူကုန္ကူးမွဳ တုိက္ဖ်က္ေရး

Cambodia and Thailand Anti-Human Trafficking (CAHT)

  • ထုိင္းနွင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေရလုပ္သား ေသြးစည္းေရးအဖြဲ ့

Thai and Migrant Fishers Union Group (TMFG)

  • ျမန္မာေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားကူညီေရး မဟာမိတ္အဖြဲ ့

Solidarity Committee for the Protection Myanmar Migrant Workers (SCPM)

  • ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ပင္လယ္စာစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

The Multi-stakeholder Initiative for Accountable Supply Chain of Thai Fisheries (MAST)

  • ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအဖြဲ ့

Migrant Working Group (MWG)

 

အထူးအလုပ္လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ား

Samutsakhon ,ဘန္ေကာက္ ,ကန္ခ်နပူရီ ,ရတ္ခ်ပူရီ,ရေယာင္,တလာ

ေဒသခံလူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူကုန္ကူးမွဳ ကာကြယ္တားဆီးေရး

.ထုိင္းတစ္နိဳင္ငံလုံးမွအလုပ္သမားမ်ားကိုကူညီပါသည္။

အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း( LPN) ကုိဆက္သြယ္ရန္ေနရာ

အမွတ္ 25 / 17-18 မဟာခ်ိဳင္မိန္းေထာင္ေက်းရြာ၊ ဆာဟာခြန္လမ္း၊ အန္ေဖမိန္း စမူဆာခြန္ခရိုင္ 74000.

ဖုန္း034 434 726, 086 163 1390.

E- mail: somponglpn@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/pages/Labour-Rights-Promotion-Network/371018579290