စဟဖန္(ထ္) ဂရုသည္ ႏွစ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ကတည္းက က်န္းမာေရးအတြက္ သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအလုပ္ရာထူးခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ “ ASSISTANT TO GENERAL MANAGER”!

 

အရည္အခ်င္း

  • အသက္ : 26 – 35 ႏွစ္ က်ား မ သို႔မဟုတ္ မိန္းမလွ်ာျဖစ္ပါက အထူးဦးစားေပးမည္။
  • သင္ၾကားထားသည့္အထူးျပဳဘာသာရပ္ : စီးပြား / အုပ္ခ်ဳပ္ / စီမံခန္႔ခြဲ / အေရာင္း
  • အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ တရုတ္ဘာသာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ / ေျပာႏိုင္/ ဖတ္ႏိုင္ / ေရးႏိုင္ရမည္။
  • လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူျဖစ္ပါက အထူးဦးစားေပးျခင္းခံရမည္။

ပဂၢဳိလ္ေရး

  • တက္တက္ႂကြႂကြရွိရမည္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္ တတ္သိနားလည္ရမည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိၿပီး နားလည္ခြဲျခမ္းႏိုင္ရမည္။
  • ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိၿပီး သည္းခံမႈႏွင့္ ႀကိဳးစာမႈရွိရမည္။

တာ၀န္ယူမႈ

  • ႏိုင္ငံျခား သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ကုန္သြယ္မႈတို႔ကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၿပီး ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရမည္။
  • ေစ်းကြက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရမည္။
  • တခါတရံ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ခရီးထြက္ရမည္။

 

 

စိတ္၀င္စားပါကဆက္သြယ္ရန္

02-973-2635-7

ခြန္ထန္ယရတ္