ထိုင္းေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေစ်းေရာင္းတဲ့အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳဖို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေအာက္ပါအတိုင္း အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနတယ္ိလုိ႔ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ေစ်းေရာင္းတဲ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႔အတြက္ ထိုင္းလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ အစိုးရကိုအဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ အေနနဲ႔ေစ်းေရာင္းတဲ့အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ေ၀ါ့ပါမစ္(အလုပ္အမ်ိဳးအစား)ကိုျပန္လည္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းအစိုးရရဲ႕ကန္႔သတ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အလုပ္ရွင္ရဲ႕တရားဝင္အေကာက္အခြန္ ေဆာင္ထားတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး အလုပ္သမားဦးေရကိုကန္႔သတ္ငွားရမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္အေနနဲ႔လည္း အလုပ္သမားငွားရမ္းဖို႔အတြက္ကို ထုိင္းအစိုးရထံအလုပ္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ-ကုန္ေစ်းတြင္ေစ်းေရာင္း၊ အလွကုန္ဆိုင္တြင္ေစ်းေရာင္း၊ ကုန္တိုက္တြင္းေစ်းေရာင္းစသည္ျဖင့္) ထုိင္းအစိုးရရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေရးသားေဖၚျပခ်က္အရ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာ အားလံုးကို ေစ်းေရာင္းခြင့္ေပးလိုက္တာမဟုတ္ဘဲ ေစ်းေရာင္းခြင့္ေ၀ါ့ပါမစ္ေျပာင္းလဲၿပီးသူသုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ေစ်းေရာင္ရန္ေ၀ါ့ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳထားတာလို႔ေရးသားေဖၚျပ ထားပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေစ်းေရာင္းတဲ့အလုပ္အကိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ခန္႔အပ္ခ်င္တဲ့ ထိုင္းအလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံဖုိ႔ ကိုအေလးထားေဖၚျပထားပါတယ္။ ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက အလုပ္သမားကို ဘတ္ ၅၀၀၀ မွ ဘတ္ ၅၀၀၀၀ ထိဒဏ္ေငြခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ခ်က္ျခင္းမိခင္ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ထပ္မံၿပီးထုိင္းအစိုးရမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားခန္႔အပ္ခ်င္တဲ့ထုိင္းအလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေမးခြန္းမ်ား၊ ျဖည့္စြက္သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေမးျမန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ေဟာ့လိုင္းနံပါတ္ ၁၅၀၆ ကိုထားရွိေပးထားပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : ThairathOnline