မဲ့ေဆာက္၊ ရေနာင္း၊ မဲ့ဆိုင္၊ စတဲ့နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ အမိေျမသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာသံရံုးသို႔ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ား ၂၇,၀၀၀  ဦးခန္႔ရွိေန

ကိုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း စက္ရံုအလုပ္ရံုအေျမာက္အမ်ား ပိတ္လိုက္ရတာေၾကာင့္ ထိုင္းေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားအမ်ားစု အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေရာဂါအေျခအေန ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာတာေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရမွ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ေလာ့ေဒါင္းေျဖေလွ်ာ့ ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာသံအရာရွိရံုးမ ွေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားကို စာရင္းေပးသြင္းေစခဲ့ပါတယ္။

ေနရပ္ျပန္လိုသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာသံအရာရွိရံုးမွ စာရင္းေကာက္ ယူခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း မဲ့ေဆာက္၊ ရေနာင္း၊ မဲ့ဆိုင္၊ စတဲ့ဂိတ္မ်ားမွေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံစာမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေခ်ာေခ်ာလ်ဴလ်ဴေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအရာရွိရံုးမွ ေနရပ္ျပန္လိုသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းအစိုးမွ ေနရပ္ျပန္လိုသည့္လုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ၂၀၂၀ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွစၿပီး ၂၀၂၀ ဇြန္ လ ၂ဝ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္လို႔ thairath သတင္းဌာနမွ ေရးသားေဖၚျပထားပါ တယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : thairath