ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိုင္းၾကက္ေျခအနီအဖဲြဲ႕၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနတို႔ပူး ေပါင္းကာ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ခ်မွတ္ကာ ျမႇင့္တင္ထားပါတယ္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္နည္းလမ္းမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းခ်မွတ္ကာေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

၁. ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတင္သြင္းမႈမ်ားကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွစၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ႏႈန္းဟန္႔တားႏိုင္ မည့္အခ်ိန္အတိုင္းအတာထိရပ္ဆိုင္းထားျခင္း။

၂. ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား နယ္ျခားသြားလာႏႈန္းကိုဟန္႔တားရန္အတြက္ NameList တင္ထားၿပီးသူမ်ားကို ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းဗီဇာကင္းလြင္ခြင့္ျဖင့္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္း။

၃. ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားၾကား ေရာဂါျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုသာ ဖတ္ရႈ႕ၾကရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း။

၄. ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းၾကား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္စင္တာမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

၅. အလုပ္သမားမ်ား ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမရွိေစရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္အၿမဲညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

၆. ေရလုပ္သားမ်ား ေလွမထြက္မီ-မဝင္မီ (PIPO) ဌာနမွ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

၇. ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႔ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

၈. ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါခံစားေနရေသာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား

၉. အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ခံစားခြင့္မ်ားတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း။

၁ဝ. က်န္းမာေရးအာမခံ လစဥ္ေၾကးမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးထားျခင္း။

၁၁. ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းကာ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါဆက္လက္မကူးစက္ေစရန္ ကိုဗစ္ထိန္းရခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာေဆာက္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း။

 ထိုင္းအစိုးရကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ထိုင္းေရာင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြၾကား ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ႏႈန္း ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ေနသည့္အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ အျပင္သြားတဲ့အခ်ိန္တိုင္း ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Thansettakij Multimedia, Posttoday Online