ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းပိတ္မိေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ၂၀၂၀ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရက ၂၀၂၀ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း Mou စနစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ (ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို) ၃ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၂၀၂၀ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ – ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းယာယီ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

၁၊ MOU ျဖင့္ဝင္လာတဲ့ ၃ ႏိုင္ငံသား ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားျဖစ္ၾကတဲ့ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ စာအုပ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ျပန္ထြက္သြားရန္ကိစၥတြင္ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၎၊ အေထာက္အထားမ်ားကို ဘာမွျပဳလုပ္ရန္ မလိုဘဲအလိုအေလ်ာက္သက္တမ္းတိုးေပးထားပါသည္။

၂၊ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Border Pass ကိုု္င္ေဆာင္ၿပီးဝင္လာတဲ့ ၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာနွင့္ ကေမၻာဒီးယား
ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ အေထာက္အထားသက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိကို အလိုအေလ်ာက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးသြားပါမည္။ အေရးေပၚကာလ (Carfew) ႐ုတ္သိမ္းသည့္ေန႔မွစ၍ MOU လုပ္သား ၁၅ ရက္အတြင္းျပန္ထြက္သြားရမည္!!  Border Pass ကိုင္ေဆာင္သည့္သူမ်ား ၎ အမိန္႔ကို ႐ုတ္သိမ္းၿပီးသည့္ ၇ ရက္ေန႔အတြင္း ျပန္ထြက္သြားရပါမည္!!

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Thairath Online