ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္အား ယာယီပိတ္ပင္တားျမစ္ထားၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားမွသာ ဝင္ေရာက္ထြက္ခြာခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၁၉ ရက္က  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ မတ္လ ၁၉ ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္   COVID- 19 ေရာဂါျပည္ပမွ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈကို ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားကိုမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၁၉ ရက္မွစတင္၍ ယာယီပိတ္ပင္တားျမစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္လက္မွတ္ Border Pass ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကိုမူ ပိတ္ပင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးစိစစ္မႈမ်ားကိုသာ တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တို႔မွသာ တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ  ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Covid-19 အတည္ျပဳလူနာမရွိေသးပဲ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကင္းစင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနို္င္ငံ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္၊