၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္အနီးတ၀ိုက္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုင္းတာခ်က္အရ ဘန္ေကာက္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၉ ၿမိဳ႕နယ္မွာ PM 2.5 အမႈန္ပမာဏ မေန႔ထက္ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ေအာက္ပါေဖၚျပထားသည့္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အထိ ဆိုးရြားႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။ 

၁. လတ္ဖေရာင္း – ၀မ္ေထာင္းၿမိဳ႕နယ္

၂. ဖရလမ္ ၃ – က်ရိန္ကရုန္း ဘန္ေခါလမ္ၿမိဳ႕နယ္

၃. က်ရိန္နခြန္ – ခေရာင္းဆန္ၿမိဳ႕နယ္

၄. ဆမ္ဆင္လမ္း – ဖရနခြန္ၿမိဳ႕နယ္

၅. ခေရာင္းေသြ – ခေရာင္ေသြၿမိဳ႕နယ္

၆. ထြန္ေစာင္ေဟာင့္ – လက္စီၿမိဳ႕နယ္

၇. ဖဟြန္ယိုထင္လမ္း – ဘန္ခင္ၿမိဳ႕နယ္

လက္ရွိ ဘန္ေကာက္အတြင္း ေလထုညစ္ညမ္း ျပႆနာသည္ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ေလာက္သည့္အထိ ဆိုးရြားလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား အျပင္ထြင္လ်င္ႏွာေခါင္းစည္းတို႔ တပ္ဆင္ၿပီးမွ ထြက္ၾကရန္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားကိုေရွာင္ရွားသြားလာႏိုင္ရန္ Myanmar Live မွ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္  : ONE31 , pptvhd36 , Thairath , MGRonline , Kapook