ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရလုပ္သားမ်ားလည္း အျခားလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္းခြင္အျပင္၌ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္လည္း ပရကန္စံခုမ္း သို႔ လူမႈ႕ဖူလံုေရးအာမခံ ျဖင့္ေဆးရံုသြား ကုသႏိုင္မည္ဟုဆို။ 

ယခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျဖစ္တဲ့ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွသာလွ်င္ ပရကန္စံခုမ္း သို႔ လူမႈ႕ဖူလံုေရးအာမခံကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွေရလုပ္သားမ်ားသည္လည္း အျခားလုပ္သားမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္း ခြင္အျပင္၌ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ ပရကန္စံခုမ္း သို႔ လူမႈ႕ဖူလံုေရးအာမခံ အသံုးျပဳ၍ ၂၀၁၉ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စၿပီး မိမိတို႔ ပရကန္စံခုမ္း သို႔ လူမႈ႕ဖူလံုေရးအာမခံ သြင္းထားသည့္ေဆးရံု၌ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၁.  ေရလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အျပင္၌လည္း နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွပိုင္ရွင္မွ ၄င္းတို႔၏အလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ေပးရမွာျဖစ္သည္။ 

၂. ေရလုပ္သားမ်ားနာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ေဆးစစ္လက္မွတ္ျဖင့္ အနားယူေနရသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မွ အစိုးရသတ္မွတ္ေပးထားသည့္လုပ္အားခ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလုပ္သမားအား အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္အားခရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

၃. လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားဆုံးရႈံးျခင္း (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာစြမ္းရည္မ်ားဆုံးရႈံးျခင္း သို႔မဟုတ္အလုပ္ေၾကာင့္ပုံမွန္မဟုတ္ေသာစိတ္အေျခအေနကိုဆုံးရႈံးျခင္းတို႔ျဖစ္ေစသည့္တိုင္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာ ၿပီး အလုပ္ျပန္လည္မလုပ္ႏိုင္ပါက အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒအရ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ၏ အျမင့္ဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လေပါင္း ၁၈၀ ကို ေန႔စားခ ၃၀ ရက္စာ (ပံုမွန္ေန႔စားခ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖင့္ေျမာက္ခါ အလုပ္သမားအား နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၄. ေရလုပ္သားတစ္ဦး လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ေသဆံုးခဲ့လွ်င္ အလုပ္ရွင္မွနာေရးစရိတ္အတြက္ ဘတ္ေငြ ၄ ေသာင္း ေထာက္ပံ့ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔လုပ္အားခ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို  ၁၂ လျဖင့္ေျမႇာက္ခါေသဆံုးသူ၏ အေမြဆက္ခံသူကို ေပးအပ္ရမည္။ အကယ္၍ အေမြဆက္ခံမည့္သူမရွိပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွဆက္ခံသင့္ေသာသူကိုေပးအပ္ရ မည္ ။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : komchadluek