၂၀၁၉ ခုနွစ္ဇန္နဝါရီမွ ေအာက္တိုဘာအထိ ၁၀ လအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္  ၁၀ လ တာ ထက္ ေျခာက္သိန္းခြဲေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ ၁၀ လတာကာလအတြင္း ျပည္ပခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအနက္  ေလေၾကာင္းျဖင့္ လာေရာက္သူမွာ ၁၄၁၄၉၇၂  ဦး၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာျဖင့္ ဝင္ေရာက္သူမွာ ၆၃၀၇ ဦး၊ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ အတြင္းပိုင္းအထိ လာေရာက္သူမ်ားမွာ ၁၀၀၀၉၁ ဦး၊ ဗီဇာျဖင့္လာေရာက္သူမွာ ၁၅၂၁၃၇၀ ဦးႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ ဝင္ေရာက္သူမွာ၂၀၀၂၄၁၄ ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဇန္နဝါရီမွ ေအာက္တိုဘာအထိ ျပည္ပခရီးသြား ဝင္ေရာက္ပမာဏသည္၂၈၄၄၅၀၈ ဦးရွိၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကာလတူတြင္ ၃၅၂၃၇၈၄ ဦး ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၆၇၉၂၇၆ ဦး တိုးတက္လာေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွ အတြင္းပိုင္းသို႔ ျပည္ပ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅၃၇၇ ဦးသာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၀၀၀၉၁ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ ၁၈၃ ရာခိုင္းႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ခရီးသြားမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ခရီး သြား ဝင္ေရာက္မႈသည္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယားခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈတြင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈသည္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယူေက၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္၊ ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။