နိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အေျခေနအေပၚ မူတည္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္ကို (၁၂)ႏွစ္မွ  (၁၄)ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္နိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပါဝင္နိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ အသက္အငယ္ဆုံး ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ ၁၃၈ (၁၉၇၃)ကို ျမန္မာနိုင္ငံ က အတည္ျပဳပါ ဝင္နိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ကို လက္ခံက်င့္သုံး ပါက အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သည့္ အငယ္ဆုံး အသက္ကို ၁၅ ႏွစ္ ထက္မငယ္ရဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္းစီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုံေလာက္စြာဖြံ့ၿဖိဳးမႈမရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံအ တြက္ ေပါ့ပါးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသက္ (၁၃)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ အထိအစားအသက္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတက္ ေရာက္မႈကို မထိခိုက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး(သို႔မဟုတ္) ဖြံ့ၿဖိဳးမႈကို အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသင္တန္းသင္တန္း(သို႔မဟုတ္)သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမထိခိုက္ေစေသာ ေပါ့ပါးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အသက္ (၁၃)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အထိကို ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) နည္းဥပ ေဒမ်ား ျပဌာန္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးအလုပ္ သမားမ်ား သည္  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အိမ္အကူ၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သည့္ သားေကာင္ ဘဝ ေရာက္ေနသည္မွာလည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈)မွ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ခ်စ္က  ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 7 day daily, Twitter: @burmasburden