၂၀၁၉ ခုနွစ္ပထမ ၁၀ လအတြင္း ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွုမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူေပါင္း  ၄၃၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ထက္ေသဆံုးသူျမင့္တက္လာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွုမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူေပါင္း မွာ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၁၀ လအတြင္း စုစုေပါင္း ၄၃၈၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လူ ၂၀၈၈၄ဦး ဒဏ္ရာရရွိိိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ေအာက္တိုဘာအထိ ၁၀ လအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၄၅၅၅ မႈရွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရမႈ ၂၂၃၀၃ ဦး၊ ေသဆုံးမႈ ၄၂၉၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၁၀လတာထက္ ေသဆံုးသူ ၉၀ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယဥ္မေတာ္တဆမွု ေၾကာင့္ေသဆံုးသူဦးေရအျမင့္ဆံုးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးျဖစ္သည္။ အျမန္လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွုမ်ားမွာ သိသိသာသာနည္းပါးသြားသလို ေသဆံုးသူမွာ လည္း ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အျမန္လမ္းမၾကီးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွုမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူမွာ ၁၇၈ဦးရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၉၄၅ မႈ၊ ဒဏ္ရာရမႈ၂၂၁၃ ဦး၊ ေသဆံုးသူ ၅၆၇ ဦးရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ (NRSC) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာဥ္တိုက္မႈအေျခအေနသည္ ၁၀ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့သလို ေသဆံုးသူဦးေရမွာလည္း ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ :