ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္ဂ်ယ္ အင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ-ကိုရီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (၃) ေစာင္ ထပ္မံေရးထိုးခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။  

ယမန္ေန႔ (၂၆-၁၁-၁၉) တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူဆန္ၿမိဳ႕ရွိ Westin-Chosun ဟိုတယ္တြင္  နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ သမၼတ မစၥတာ မြန္ေဂ်အင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ က႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑တြင္ ဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ မ်ားကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ဟု သိရသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကိမ္ (၃၀) ေျမာက္ အာဆီယံ-ကိုရီးယားမိတ္ဖက္အစည္းအေ၀း ပြဲကို တက္ေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၆:၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ Westin-Chosun ဟိုတယ္၌ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၊ သမၼတ မစၥတာမြန္ေဂ်အင္းႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ဆက္လက္တိုးတက္ခိုင္မာေစေရး၊  မၾကာ ေသးမီက ျမန္မာနိုင္ငံသို႔  လာေရာက္ခဲ့သည့္ သမၼတ မစၥတာမြန္ေဂ်အင္း၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္နိုင္ငံ အၾကား သေဘာတူခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ သေဘာတူခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေ ရး၊ အေျခခံအေဆာက္ဦႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑မ်ားအပါအဝင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးစြာ အျမင္ျခင္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Facebook: Ministry of Foreign Affairs Myanmar