ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီး R. Jatumongkol Sonakul မွ ၄ ႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားအား (ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္) တရားဝင္အလုပ္ငွားရမ္းၾကရန္မိန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာသည့္လုပ္သားမ်ားကို အေထာက္အထားျပဳလုပ္ေပးမည့္ မူ၀ါဒမရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ၄ ႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကို အလုပ္ငွားရမ္းလိုလ်င္ MOU စနစ္ျဖင့္တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမားရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ စုခ်ာ့ ေဖာ္ခ်ဳိင္ဝိေစ-ကြန္ ကေျပာၾကားသည္။ MOU စနစ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၁။ အလုပ္ရွင္ကိုယ္တုိင္ေခၚယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂။ အလုပ္သမားေခၚယူေရးအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီမွတဆင့္ေခၚယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

အလုပ္ရွင္ကိုယ္တုိင္ ေခၚယူမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းတည္ရွိရာခရိုင္အလုပ္သမားရွာေဖြေရး (သို႔မဟုတ္) ဘန္ေကာက္မဟာၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးနယ္ေျမရံုး (၁၀) ခုတြင္ အလုပ္သမား ေခၚယူစာတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ ၄ ႏိုင္ငံမွ MOU လုပ္သားေခၚယူမႈသည္ ၃၆၄,၆၂၈ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလတူတြင္ ၄၀၃,၂၅၇ ဦးေခၚယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၉ ဒႆမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄ ႏုိင္ငံ MOU လုပ္သားေခၚယူငွားရမ္းခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္ဦးေရ ၃၇၈၀၅ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း (၃) ခု တြင္ေခၚယူမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။

၁။ လက္လွီ လက္ကားအေရာင္းဆိုင္၊ ေစ်းထဲရွိပ်ံက်ေစ်းဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္

၂။ အစားအေသာက္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း

၃။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္း

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Department of Employment Thailand, TNEWS, THE THAI CHAMBER OF COMMERCE