စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရဟာ အလုပ္လိုအပ္သူေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေနၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံကိုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြလည္း ေလၽွာက္ထားၾကဖို႔ ႏွိုးေဆာ္ထားပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။

ဝန္ႀကီးဟာ မၾကာေသးခင္ကလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံကိုသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေတြကို  သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သလို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္ တက္ေရာက္ဖူးသူ ေတြဟာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီး႐ုံးခန္းကိုလိပ္မူေလၽွာက္ ထားနိုင္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၃၀ ႏွစ္အတြင္းလူငယ္ေတြျဖစ္ဖို႔လိုၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္တန္း၊လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သင္တန္းေတြကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး စီစဥ္ေနတာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလၽွာက္ထားဖို႔ကိုလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ လူ႔စြမ္္းအား အရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လမွာ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ေနထိုင္ခြင့္ ပုံစံ အသစ္နဲ႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ဖို႔  သတင္းအခ်က္အလက္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္  ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခၽြန္လႊာအရ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ၁၄ ခု အတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ေခၚယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ သက္ဆိုင္ရာဌာနက လာေရာက္စစ္ေဆးတဲ့ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲနဲ႔ ဂ်ပန္ ဘာသာစကား  စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ၊ နည္းပညာအလုပ္သင္ သင္တန္းသားအျဖစ္  ၃ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ ၿပီးေျမာက္သူေတြ ဟာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္နိုင္မွာပါ။

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ ၅ ႏွစ္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားေတြကို ပထမဆုံး ေခၚယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူတင္ပါသည္: DVB News Burmese