၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား ၃ ႏိုိင္ငံသားကို အလုပ္ခန္႔ ခန္႔ထားသည့္အလုပ္ရွင္/အလုပ္ရံု မ်ားအားအျမန္ဆံုးသက္တမ္းတိုးထားၾကရန္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ စူခ်ာ့ ေဖာ္ခ်ဳိင္ဝိစစ္ကူ မွ  တိုက္တြန္းထားသည္။ သက္တမ္းကုန္ခါနီးအခ်ိန္က်မွ တၿပိဳင္တည္းလာေရာက္သက္တမ္းတိုးလ်င္ အေလွမမီဘဲ ေနာက္က်သြားနိုင္သည္ဟု ထပ္မံသတိေပးထားသည္။

အလုပ္ရွင္မွလုပ္ေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

၁။ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ခရိုင္အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး သုိ႔မဟုတ္ ဘန္ေကာက္နယ္ေျမအလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးတြင္ အလုပ္သမားအမည္စာရင္း (Name List) တင္ရမည္။ 

၂။ မိမိအလုပ္သမားအား ေဆးရံုးတြင္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေစရမည္။ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံ (ပရကန္စန္းခြမ္) ထားရွိသည့္အလုပ္သမားသည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေဆးရံုတြင္သြားေရာက္စစ္ေဆးရမည္။ လူမႈဖူလံုေရး အာမခံထားရွိျခင္းမရွိသည့္လုပ္သားသည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ေဆးရံုတြင္သြားေရာက္စစ္ေဆးရမည္။ (လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကာလ ၂ ႏွစ္၊ ၃,၀၀၀ ဘတ္)

**လူမႈဖူလံုေရးအာမခံထားရွိျခင္းမရွိေသးသည့္လုပ္သားသည္ က်န္းမာေရးအာမခံ ၃ လျပဳလုပ္ထားရမည္။ ႏႈန္းထား ၅၀၀ မွ ၁,၀၀၀ ဘတ္**  

၃။ လုပ္သားသည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး (ေတာေမာ) တြင္ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

၃.၁  အလုပ္သမားအမည္စာရင္း (Name List)

၃.၂ ေဆးလက္မွတ္

၄။ အလုပ္သမားအမည္စာရင္း(Namelist) တင္ထားသည့္ရံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ (က်ဲ႕ေခါက္) 

၅။ လုပ္သားသည္ တိုင္းမွတ္ပံုတင္ရံုး၊ ခရိုင္ရံုးခြဲ တြင္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္တကြ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ပါရွိသည့္ ပန္းေရာင္ဘတ္ကတ္ကို သြားေရာက္ျပဳလုပ္ရမည္။ ဘန္ေကာက္ရွိလုပ္သားမ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ရံုးအသီးသီးတြင္ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ရမည္။  

အလုပ္ရွင္/အလုပ္ရံုသည္ လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ခရိုင္အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး သို႔မဟုတ္ ဘန္ေကာက္နယ္ေျမအလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိ,မရွိ ဦးစြာစစ္ေဆးရန္တိုက္တြန္းထားသည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ အလုပ္သမားအ၀င္-အထြက္ရွိပါက သူေဌးေျပာင္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ (က်ဲ႕ေခါက္-က်ဲ႕ေအာ္) ႏွင့္ အခ်က္အလက္မေတြ႔ရွိပါက မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားၾကရန္ အႀကံျပဳထားသည္။  

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Department of Emplotment Thailand