ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပ ၇ ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္လုပ္သားေစလႊတ္မႈသည္ ၃၇၀၀၀ ခန္႔္ရွိၿပီး စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ 

အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ေစလႊတ္မႈသည္ ၂၆၀၀၀ ဦးရွိၿပီး အမ်ားဆံုးေနရာတြင္ဆက္လက္ရပ္တည္ေန
ကာ မေလးရွား ၉၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကိုရီးယား ၆၅၀ ေက်ာ္၊ ဂ်ပန္ ၆၄၀ ေက်ာ္၊ေဂ်ာ္ဒန္ ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ယူေအအီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၃၁ ဦးျဖင့္ အသီးသီးရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သူ တစ္္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရား၀င္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္းတုိ႔အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔သို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း အလုပ္သမားလံုေလာက္စြာခန္႔အပ္ထားရွိရန္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားတြင္ Labour Exchange Management system ျဖင့္ Online မွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးတြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအားလံုးမွ အလုပ္ေနရာစုစုေပါင္း ၂၈၁၀၀ ေက်ာ္ကိုခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။

ဓာတ္ပံုအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : investvine