ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အပိုေဆာင္း ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ဝက္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးကိုပါ ပူးတြဲထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားကို  လာေရာက္ထိုးႏွံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္းအား ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသက္ (၉) လႏွင့္အထက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဝက္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုပါ ပူးတြဲထိုးႏွံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈမရိွသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈမရိွသည့္ ေဒသမ်ားမွအသက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္းတိုက္ေကၽြးျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း (၂) ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ က်ိဳင္းတံု၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းခတ္၊ မုိင္းေယာင္း၊မိုင္းတံု၊ မုိင္းပ်ဥ္းႏွင့္ မက္မန္း မက္မန္း စုစုေပါင္း (၈) ၿမို႕နယ္မွ ေမြးကင္းစမွ (၅) နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္(၇၀,၀၀၀) ေက်ာ္ကို တိုက္ေကၽြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကာကြယ္ေဆးတုိက္ရမည့္ ကေလးငယ္ (၁၁,၄၈၉) ဦး ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : Facebook: Tachileik News Agency