ေရေဘးဒဏ္ခံစားေနရ ေသာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေထာက္ အပံ့လုိအပ္ခ်က္မ်ား သိရွိရန္  ကုလသမဂၢဦး ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဆန္းစစ္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕ေစလႊတ္ခဲ့ ေၾကာင္း  ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (UNOCHA)က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကနဦးအျဖစ္ ငါးရက္ခန္႔ ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္က႑မ်ား၌  အေထာက္အပံ့ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ဆန္းစစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ UNICEF က သန္႔ရွင္း ေရရရွိေရး ေရသုိေလွာင္ရန္ပုံးမ်ားေထာက္ပံ့ပံ့ျခင္း၊ ေရသန္႔စင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေ ရ သန္႔ရွင္းေရးသုံးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု UNOCHA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းအျပင္ ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ေရသန္႔ေဆး ျပား၊ ေဆးစိမ္ျခင္ေ ထာင္၊ ေရြ႕လ်ား၀န္ေဆာင္မႈ ေဆးခန္း၊ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးႏွင့္ ေႁမြအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

ဆန္မရသည့္ အေျခအေန၊ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္သည့္ အုိးခြက္မျပည့္စုံမႈႏွင့္ ေရမရွိသျဖင့္ အခက္အခဲရွိေသာ အေျခ အေနမ်ားတြင္ အဆင္သင့္စားႏုိင္သည့္ အာဟာရျဖည့္ အစားအစာမ်ား ေထာက္ပ့ံရန္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ  အစီအစဥ္ (WFP)က အသင့္ျပင္ ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 7 day daily, IHRPP, cdn.wfp.org