ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရေဘးအတြက္ ကုိရီးယား ႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈၀၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သာ အာ ဆီယံ+၃ အေရးေပၚ အရန္ဆန္ရိကၡာအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ သ ဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚ ပါက ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ ႀကီးဌာန၊စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက အရန္ဆန္ရိကၡာအဖြဲ႔ကိုဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္မွ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၃၀၀ ႏွင့္ ကုိရီးယားမွ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဦးစီးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိုင္ငံဆန္စပါး ကုန္သည္ မ်ားအသင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသင္းခြဲမ်ား၊ကုန္စည္ ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ဆန္စပါး လုပ္ငန္း လုပ္  ကိုင္သူမ်ားက လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ လတ္တေလာဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကယ္ဆ ယ္ ေရးလုပ္င န္းမ်ား ၿပီးစီးပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္း ျမန္္မာႏုိင္ငံဆန္  စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ပူးေပါင္း ပါ၀င္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ : 7 day daily, Flags of countries in the world